Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Category: Český jazyk

Opakování učiva 1. pololetí

Kompletní opakování učiva za první pololetí přináší dvacet dvě cvičení. Zaměřujeme se na důležité součásti gramatického učiva. a) 1. cvičení – doplňujeme i, í, y, ý b) 2. cvičení – doplňujeme s, z a i, í, y, ý...

Slovní druhy

Zopakujeme si určování slovních druhů. Tomuto tématu jsme se začali věnovat v 3. ročníku. V pátém ročníku se více věnujeme slovům, které zařazujeme ke slovním druhům podle kontextu ve větě. a) 1. cvičení – do vyprávění...

Podstatná jména

Zopakujeme si určování kategorií podstatných jmen – pád, číslo, rod. Určování vzorů spojíme se skloňováním podstatných jmen a správným pravopisem v koncovkách podstatných jmen. a) 1. cvičení – doplníme chybějící písmena, u podstatných jmen určíme pád...

Přídavná jména

Nejprve si zopakujeme znalosti o přídavných jménech, poté si procvičíme určování druhů přídavných jmen. Důkladně se věnujeme skloňování přídavných jmen a jejich pravopisu. a) 1. cvičení – opakujeme pravopis, podle podstatných jmen určíme rod, číslo a...

Slovesa

V úvodu si zopakujeme znalosti o slovesech (určujeme osobu, číslo a čas). Poté si procvičíme slovesný způsob (oznamovací, rozkazovací a podmiňovací). V závěru si zopakujeme určování kategorií sloves a pojem infinitiv (neurčitek). a) 1. cvičení –...

Zájmena

Procvičíme si řazení zájmen k jednotlivým druhům. Poté se věnujeme tvarům osobních zájmen. Zároveň v některých cvičeních opakujeme také pravopis. U některých cvičení pracujeme také do sešitu. a) 1. cvičení – zapisujeme zájmena osobní a přivlastňovací...

Číslovky

Určujeme druhy číslovek, číslovky píšeme číslicemi a naopak. Doplňujeme správné tvary číslovek – skloňujeme některé základní číslovky, soustředíme se i na číslovky řadové. Zároveň v některých cvičeních opakujeme pravopis. a) 1. cvičení – zapisujeme číslovky určité...

Skladba

Na začátku si zopakujeme určování základních větných členů. Rozlišíme podmět vyjádřený, nevyjádřený, rozvitý a několikanásobný. V závěru se zaměříme na shodu přísudku s podmětem. a) 1. cvičení – opakujeme pravopis, zapisujeme podmět a přísudek b) 2. cvičení –...

Čtvrtletní práce

Návrhy čtyř čtvrtletních prací s hodnocením, které žáci plní přímo na počítači. Hodnocení je vyjádřeno v procentech. Čtvrtletní práce jsou doplněny testíky k dalšímu kompletnímu zopakování probraného učiva. 1. čtvrtletí – návrh čtvrtletní práce pro...