Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Category: Český jazyk

Čtení a psaní

Organizace hodin čtení tak, aby byly pro žáky přitažlivější. Žák má svobodnou volbu výběru článku z čítanky. Může si ho přečíst vlastním tempem. Poté si samostatně na počítači vyzkouší, jak porozuměl textu. Na čtení...

Opakujeme z nižších ročníků

Dvanáct cvičení pro zopakování učiva zahrnující slova protikladná, citově zabarvená, spodobu znělosti, tvrdé a měkké souhlásky, vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen, pravopis slabik s ě, koncovky podstatných jmen, vlastní jména. a) 1. cvičení – zapisujeme slova...

Slovo a jeho stavba

Opakujeme slovo a jeho stavbu, části slov – kořen, předponu, příponu, koncovku, slova příbuzná, tvoření slov. Připraveno máme 14 cvičení. a) 1. cvičení – z písmen sestavíme slova, vyznačíme jeich kořen, předponu a příponovou část b) 2....

Souhláskové skupiny

Dvanáct cvičení k procvičování pravopisu souhláskových skupin na styku předpony a kořene či přípony a kořene. a) 1. cvičení – do slov doplňujeme vhodné předpony nebo přípony b) 2. cvičení – doplňujeme souhlásky na styku předpony a kořene...

Zdvojené souhlásky

Procvičování pravopisu zdvojených souhlásek na styku předpony a kořene či kořene a přípony. Připraveno máme celkem 18 rozličných cvičení. a) 1. cvičení – doplňujeme -z- nebo -zz- b) 2. cvičení – doplňujeme -j- nebo -jj- c) 3. cvičení – doplňujeme...

Předpony s-, z-, vz-

Procvičíme si pravopis předpon s-, z- a vz- ve slovech. Procvičování pravopisu spojujeme s uvědoměním si významu slova. Připraveno je deset cvičení. a) 1. cvičení – spojujeme vhodné dvojice slov a uvědomujeme si význam slov s...

Předložky s, z

Sedm cvičení pro pravopis předložek z, ze a s, se. Předložku s, se spojujeme důsledně se 7. pádem, předložku z, ze s 2. pádem. a) 1. cvičení – k předložce přidáme příslušný tvar podstatného jména b) 2....

Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Třináct cvičení k procvičování pravopisu slov se skupinami bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně. a) 1. cvičení – doplňujeme slova se skupinami bě/bje, vě/vje, pě b) 2. cvičení – spojujeme vhodné dvojice c) 3. cvičení – doplňujeme slova se skupinami bě/bje, vě/vje,...

Malé opakování

Jedenáct cvičení pro zopakování dosud probraného učiva. Zaměřeno především na stavbu slova, předpony a pravopis -ě-, -je-, -ně-. a) 1. cvičení – ke slovům zapíšeme, jak je můžeme rozdělit na konci řádku b) 2. cvičení – přepíšeme správně...

Vyjmenovaná slova

Opakujeme pravopis i, í, y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov. Připraveno máme sedmnáct cvičení. a) 1. cvičení – do vět přidáváme vhodná slova b) 2. cvičení – zapisujeme slovesa a podstatná jména podle nápovědy c) 3. cvičení – doplňujeme...